ក្រសួងសុខាភិបាល៖ រកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៣នាក់​ និងជាសះស្បើយ៦នាក់ សម្រាប់ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤៖
-ករណីឆ្លងថ្មី ៣នាក់
-ករណីជាសះស្បើយ ៦នាក់
-ករណីស្លាប់ ០នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង