ខេត្តព្រះសីហនុ ជាប់លេខ១ ជា “ទីក្រុងដែលមានពិធី បុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល ល្អជាងគេប្រចាំឆ្នាំ

ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ សូមអបអរសាទរ ខេត្តព្រះសីហនុ ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ (លេខ១) ជា “ទីក្រុងដែលមានពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល ល្អជាងគេប្រចាំឆ្នាំ២០២៣~២០២៤៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង