កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៣នាក់- ជាសះស្បើយ១៥នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២នេះ បានបនតរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន 13 នាក់- ជាសះស្បើយ 15 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាលើថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 138,510 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 135,354 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង