លោក Elio Leturtia ចែករំលែកជំនាញព័ត៌មាន ដល់អ្នកកាសែតកម្ពុជា

ក្រុង Chicago ៖ លោកសាស្ត្រាចារ្យព័ត៌មាន Elio Leturtia ចែករំលែកជំនាញព័ត៌មាន ជូនដល់អ្នកកាសែតកម្ពុជា ចំនួន ៥នាក់ នៅការិយាល័យទំនាក់ទំនង World Chicago នៃរដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិក រសៀលថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង