កម្ពុជា អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ពីថ្ងៃទី១៤-២០ ខែកញ្ញា ហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះជំនន់ទឹកភ្លៀង..

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានជូនដំណឹងពីស្ថានភាពធាតុអាកាស ពីថ្ងៃទី១៤-២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ដែលប្រទេសកម្ពុជា នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ ពីតិចទៅបង្គួរ ហើយទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ មានការប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះជំនន់ទឹកភ្លៀង..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង