អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ប្រកាសលេខទូរស័ព្ទ២ខ្សែ ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរាយការណ៍ ពេលជួបបទល្មើសអ្វីមួយ..

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌ នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានប្រកាសលេខទូរស័ព្ទចំនួន ០២ខ្សែ ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ ពេលជួបហេតុការណ៍ ឬពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌអ្វីមួយ..។

សមត្ថកិច្ច នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌ បញ្ជាក់ថា ក្នុងករណីប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវការជំនួយ ឬរាយការណ៍អំពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ អ្វីមួយ គឺអាចទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ៖ ០៩៦ ២៣ ៧៣ ៨៨៨ និង ០៩២ ៣៥ ០០ ៩២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង