ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការនីតិវិធី នៃការដក និងបំពេញពិន្ទុឡើងវិញ សម្រាប់បណ្ណបើកបរ..

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការនីតិវិធី នៃការដក និងបំពេញពិន្ទុឡើងវិញ សម្រាប់បណ្ណបើកបរ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង