ស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ បង្ហាញ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​​៣ខ្សែ​ សម្រាប់​សុំ​អន្តរាគមន៍​ពី​ សមត្ថកិច្ចជា​បន្ទាន់​

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ បង្ហាញ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ចំនួន​ ៣​ខ្សែ​ សម្រាប់​សុំ​អន្តរាគមន៍​ពី​ សមត្ថកិច្ច​ ជា​បន្ទាន់​ នៅ​ពេល​កើត​មាន​បទល្មើស ​ឬ​ហេតុការណ៍​ផ្សេងៗ​..។

ទូរស័ព្ទទាំង ៣ខ្សែនោះ រួមមាន៖

– ០១២ ៩៩៩ ៩៩៩

– ០១១ ៥៦៧ ៦៥៦

– ០៩៧ ៧៧៨ ០០០២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង