មនុស្សចម្រុះជាតិសាសន៍ ចូលទស្សនា U.S CAPITAL in Washington DC

វ៉ាស៊ីនតោន ៖ ទិដ្ឋភាពនៃមនុស្សចម្រុះជាតិសាសន៍ ជាពិសេសសិស្សនិស្សិត បានតម្រង់ជួរចូលទស្សនា និងសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះៗ នៃការកកើតឡើង របស់ U.S CAPITAL in Washington DC នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។

ខាងក្រោមនេះ ជារូបថត ឬប្រវត្តិមេដឹកនាំល្បី នៅសហរដ្ឋអាមេរិក..៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង