តើ ឪពុកម្តាយមាន Green Card អាចធានាកូន ទៅអាមេរិកបានឬទេ..?

សហរដ្ឋអាមេរិក ៖ តើ ឪពុកម្តាយមាន Green Card អាចធានាកូន ទៅអាមេរិកបានឬទេ..?

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង