កីឡាករ ម៉ានូអែល ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ជាផ្លូវការហើយ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ កីឡាករ ម៉ានូអែល ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ត្រាស់បង្គាប់ ផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរជាផ្លូវការហើយ កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង