ក្រុមជម្រើសជាតិ បាល់ទះកម្ពុជា បានបន្តយកឈ្នះ ក្រុមហ្វីលីពីន ៣សិត ទល់នឹង០ ក្នុងប្រកួតលើកទីពីរ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រុមជម្រើសជាតិ បាល់ទះកម្ពុជា បានបន្តយកឈ្នះ ក្រុមហ្វីលីពីន ៣សិត ទល់នឹង០ ក្នុងប្រកួតលើកទីពីរ។

សូមអបអរសាទរ ក្រុមជម្រើសជាតិ បាល់ទះកម្ពុជា ឡើងទៅវគ្គ Semi-final..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង