ក្រសួងយុត្តិធម៌ បង្កើតក្រុមស្រាវជ្រាវ និងវិភាគផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលនយោបាយ ក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌

បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារស្រាវជ្រាវ និងវិភាគផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលនយោបាយ ក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង