ប្រទេស ឬទីក្រុងនិង​ទីកន្លែង ចំនួន២០  ដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងគេ ក្នុងពិភពលោក នៅឆ្នាំ២០២៣

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ប្រទេស ឬទីក្រុង និង​ទីកន្លែង ចំនួន ២០  ដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចូលទៅទស្សនាច្រើនជាងគេ ក្នុងពិភពលោក នៅឆ្នាំ២០២៣ ..។

យោងតាមការចេញផ្សាយ របស់កាសែតបាងកកប៉ុស្ត ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង