ពន្ធដែលរដ្ឋ តម្រូវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋបង់..!

ពន្ធដែលរដ្ឋ តម្រូវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋបង់..!

1. ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ៥% ទៅ ២០%
2. ពន្ធលើចំណេញមូលធន ២០% (អចលនទ្រព្យ, អាជីវកម្ម…)
3. ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ (ផ្ទះ ដី) ០.១%
4. ពន្ធអាករបំភ្លឺសាធារណៈ (យកពីបារី, ស្រា) ៣%
5. ពន្ធមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន (តាមប្រភេទទ្បាន) Lexus RX 330 បងពន្ធ ៦០០,០០០រៀល
៦. ពន្ធប្រថាប់ត្រា ៤%
6. អាករស្នាក់នៅ ២% (ការស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារ)
7. ពន្ធលើដីធ្លីមិនទាន់បានប្រើប្រាស់ ២%
8. ពន្ធលើថ្លៃឈ្នួលលើអចលនទ្រព្យ ១០%
9. ពន្ធប៉ាតង (ពន្ធលើអជីវកម្ម) បង់តាមប្រភេទអាជីវកម្ម
10. អាករលើតម្លៃបន្ថែម ១០%
11. ពន្ធកាត់ទុក ១៥%
12. ពន្ធអប្បបរមា ១%
13. ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស ៥% ទៅ ២០%
14. ពន្ធកាត់ទុក ពីការចំណេញលើកាប្រាក់ ៦%
15. ពន្ធលេីប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ​ ចាប់ពី​ 0% ទៅ​ 30%
16. ពន្ធប្រថាប់ត្រាមាន​ 4% និង​ 1%
17. ពន្ធកាត់ទុកមាន​ 10% 15% និង​ 14%
18. ពន្ធកាត់ទុក​ ពីការបញេីប្រាក់គ្មានដែកកំណត់​ 4%
19. ពន្ធអាករពិសេសលេីទំនិញ​ និងសេវា​ 10%
20. ពន្ធ​ចំណេញ​មូលធន់​ 20%

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង