ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-២២ ខែវិច្ឆិកា កម្ពុជា អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយទៅបង្គួរ តាមតំបន់មួយចំនួន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានជូនដំណឹងពីស្ថានភាពអាតុអាកាសនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយ ទៅបង្គួរនៅតាមតាមតំបន់ ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង