លទ្ធផលកិច្ចពិភាក្សា រវាង សម្តេច ហ៊ុន សែន និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុប ស្តីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុប ពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង