កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី និងមិនមានអ្នកស្លាប់ទេ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ គឺមនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ។ ក្នុងនោះ ករណីជាសះស្បើយ ០២នាក់ និងមិនមានអ្នកស្លាប់ទេ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង