លោក Biden បានហៅការឡើងកាន់តំណែងជា​ នាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្មីអង់គ្លេសថ្មី របស់លោក Sunak ថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយ ក្នុង​ពិធីបុណ្យ Diwali របស់ឥណ្ឌា

សហរដ្ឋអាមេរិក ៖ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម៉េរិក លោក Biden បានហៅការឡើងកាន់តំណែងជា នាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្មីអង់គ្លេសថ្មី របស់លោក Sunak ថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុង ពិធីបុណ្យ Diwali របស់ឥណ្ឌា..៕ ប្រភព ៖ Reuters

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង