កម្ពុជា គ្មាននអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី តទៀតទេ និងជាសះស្បើយ៩នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ បានប្រកាសថា កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ត្រូវបានរកឃើញទៀតទេ- ជាសះស្បើយ ០៩ នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាលើថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប 137,979 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 134,902 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង