ចំណុចសំខាន់ៗ ដែលអ្នកបេីកបរត្រូវដឹង អំពីផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ចំណុចសំខាន់ៗ ដែលអ្នកបេីកបរគួរយល់ដឹង អំពីផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ – ព្រះសីហនុ។

ផ្លូវល្បឿនលឿននេះ មានប្រវែង 187.05 គ.ម។ ល្បឿនយឺតបំផុត 60 គ.ម ក្នុង១ម៉ោង និងល្បឿនលឿនបំផុត 120 គ.ម ក្នុង ១ម៉ោង។ ហើយ ក្នុងករណីត្រូវការជំនួយ សូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ 1399៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង