កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី ១៦នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៦នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ ១៦នាក់)- ជាសះស្បើយ ១៩នាក់ និងស្លាប់គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 137,735 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 134,609 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង