សមត្ថកិច្ចនគរបាល ចាប់ផ្តើមអនុវត្តកម្មវិធីដកពិន្ទុបណ្ណបើកបរ ពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា តទៅ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោក បានចាប់ផ្តើម អនុវត្តកម្មវិធីដកពិន្ទុបណ្ណបើកបរ ពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២នេះតទៅ» នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង