តារាងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី១-១០ ខែកញ្ញា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជ បានបង្ហាញតារាងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី១-១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ រួមមាន៖

– សាំង = 4,700៛ (តម្លៃដដែល)
– ម៉ាស៊ូត = 5,500៛ (ឡើង 400៛)..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង